Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgestelde andersluidende overeenkomst, geschieden al onze aanbiedingen en verkopen in de Benelux-landen tegen de hiernavolgende voorwaarden.

 

 

 

 1. Al onze voorstellen, brochures, prijslijsten en allerhande informatie evenals catalogi aan cliënten verstrekt houden geen offerten in en zijn steeds vrijblijvend.  De ontvangen bestellingen zijn pas definitief na onze schriftelijke bevestiging, en binnen de perken ervan.

 2. Onze prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren geldend op de datum van het aanbod of de orderbevestiging.  Tenzij anders vermeld, gelden onze prijzen voor onverpakte goederen, af fabriek of depot, ongeacht de vervoerwijze, verpakking en stuthout, voor rekening van de koper.  Al de heden van kracht zijnde taksen (zoals BTW) alsook hun gebeurlijke verhogingen of nieuw ingestelde taksen zijn ten laste van de koper.

 3. Goederen worden geacht te zijn geleverd en aanvaard zodra zij in of op de vervoermiddelen zijn geladen en de koper verbindt er zich toe de goederen te controleren op eventuele zichtbare gebreken.  Zichtbare gebreken en gebreken die door normale oplettendheid onmiddellijk kunnen worden vastgesteld, worden slechts in aanmerking genomen, voor zover deze schriftelijk bij de ontvangstafname van de materialen gemeld zijn.  Alle transporten gebeuren op risico van de koper.  Bedingingen door vervoerder aan de koper opgelegd, waarbij desalniettemin de transportschade voor rekening en risico van de verzender gelegd wordt, zijn ons niet tegen stelbaar. 

 4. Goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs.

 5. Berekeningen, tekeningen en plannen worden door ons opgesteld zonder enige controle over de gegevens die ons zijn medegedeeld en zijn steeds te beschouwen als vrijblijvende adviesen.  Degene op wiens naam of wiens rekening zij werden uitgevoerd, moet ze grondig nakijken en controleren en deze alleen zal de verantwoordelijkheid dragen voor vergissingen, gebreken en tekortkomingen die ze zouden kunnen bevatten.  Deze berekeningen, tekeningen en plannen blijven onze eigendom.  Gehele of gedeeltelijke weergave, alsook het aan derden ter inzage geven is onderworpen aan onze schriftelijke voorafgaandelijke toestemming.  Al de door ons ter beschikking gestelde documenten, alsook mondelinge en schriftelijke adviezen ontslaan de koper niet van zijn aansprakelijkheid voor de plaatsingsmodaliteiten van de materialen.

 6. Stalen, afmetingen, tinten en gewichten zijn benaderend en geven slechts een gedeeltelijke voorstelling van het materiaal.

 7. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten schriftelijk, binnen de acht dagen na de vaststelling ervan, door de koper of de bouwheer aan ons gemeld worden.  Rechtsvorderingen op grond van een verborgen gebrek moeten om ontvankelijk te zijn, ingesteld worden binnen één maand na afloop van de klachttermijn.  Onze professionele mede-contractanten zijn gehouden de niet-professionele koper of bouwheer schriftelijk bij het afsluiten van het contract met hen, over deze termijnen te informeren, op straffe van verval van het terugvorderingsrecht van de klacht tegenover onze vennootschap zowel voor onze als de andere mede-contractanten.  In geval van geschil betreffende de kwaliteit van de gebruikte materialen zal daar waar mogelijk de schade in natura kunnen hersteld worden, en indien door ons erkend of door een rechter besloten wordt dat ook de herstellingswerken ten onze laste zijn, behouden wij ons de keuze van de aannemer voor, belast met de uitvoering van de werken.  Klachten omtrent gebreken geven de koper geen recht de betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

 8. Indien de koper, na het verstrijken van de overeengekomen levertijd en de ter beschikkingstelling ervan, de materialen niet in ontvangst neemt, kan de verkoper de stockage-kosten en een vergoeding voor administratieve kosten aan de koper in rekening brengen.  Op verzoek van de koper bestelde en door ons geleverde goederen, worden niet teruggenomen.  Bij verandering van hoedanigheid of van de situatie van de koper,zoals bij overlijden, onbekwaamheid, faling, concordaat, vrijwillige liquidatie, protest, zelfs van een niet geaccepteerde wissel, ontbinding of omvorming van vennootschap of als er ernstige aanwijzingen zijn omtrent verminderde kredietwaardigheid van de koper, behouden wij ons het recht voor de verkoop in te trekken of waarborden te eisen.

   

 9. Het overschrijden van de overeengekomen leveringstermijn wegens overmacht of zelfs de ontbinding van de overeenkomst als dusdanig aanvaard door de wet, of wegens omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper geeft aan de koper geen recht op schadevergoeding.  Als overmacht wordt ondermeer beschouwd gedeeltelijke of algemene werk- en vervoerstakingen, ongevallen, uitzonderlijke- of nieuwe reglementeringen die onze productievrijheid verhinderen, alsook de gevolgen van dergelijke gebeurtenissen.

 10. Het bedrag van onze facturen is altijd opeisbaar te Beerse, met dien verstande dat de plaats van betaling mag wijzigen in geval van vertraging.  Van dit recht wordt geen afstand gedaan wanneer wij een wissel op de koper trekken of handelswaarden in betaling aannemen.   In dat geval vallen de wisselkosten altijd ten laste van de koper.  Het uitschrijven van mandaten, wissels of handelswaarden brengt nooit een schuldvernieuwing noch een afwijking van onze algemene contractuele voorwaarden teweeg.

 11. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden de betalingen steeds per bankoverschrijving.  In geval van niet-betaling op de vervaldag zal het bedrag ervan van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met de intresten berekend tegen de rentevoet van de gerechtelijke intresten, vermeerderd met 3 % per jaar. Daarenboven zal elke factuur waarvan de betalingstermijn vervallen is, en die niet betaald wordt binnen de acht dagen na de ingebrekestelling worden verhoogd met 10 % uit hoofde van forfaitair en onveranderlijk strafbeding en dit met een minimum van 125,- €.

 12. Onze mede-contractanten zijn er toe gehouden deze algemene voorwaarden tegenstelbaar te maken aan hun eigen contracten die er zich aldus toe verbinden tegenover onze maatschappij geen andere rechten of verbintenissen te doen gelden dan deze vermeld in deze voorwaarden.

 13. Bij niet- of laattijdige betaling behouden wij ons het recht voor, de leveringen stop te zetten, zonder aansprakelijk te kunnen gesteld worden voor de hieruit eventueel voortvloeiende schade.

 14. Wij aanvaarden geen enkel financieel gevolg wegens tekortkomingen of faillissementen van andere leveranciers, architecten of aannemers.  Onze mede-contractanten, in geval van gezamenlijke fout met andere leveranciers, architecten of aannemers kunnen onze veroordeling in solidum niet vorderen.   Zij aanvaarden expliciet geen enkele vordering tegen onze vennootschap in te leiden, die de aansprakelijkhed die haar eigen zou zijn, te boven gaat. 

 15. Het afsluiten van een overeenkomst met onze vennootschap sluit van rechtswege de aanvaarding in van deze algemene voorwaarden.  Behalve in geval van een uitdrukkelijk voor onze vennootschap aanvaarde afwijking moeten deze algemene contractuele voorwaarden zonder voorbehoud, zelfs bij tegenstrijdigheid , voorrang krijgen op die van onze medecontractanten.

 16. Voor de toepassing van deze algemene contractuele voorwaarden zal enkel het Belgisch recht in aanmerking komen.  Voor alle gebeurlijke geschillen zijn de rechtbanken van Turnhout of Antwerpen alleen bevoegd.

   

  Financiële korting:

  De korting vermeld op de factuur is enkel van toepassing op het basisbedrag exclusief  taksen (zoals BTW) en mag van het globaal te betalen bedrag afgetrokken worden, met betaling binnen 8 dagen.   Indien medecontractant wenst gebruik te maken van deze financiële korting, is, omwille van de korte termijn,  het aanvragen van een digitale factuur per e-mail aangewezen.